ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး http://www.worldweatheronline.com မွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူေဖၚျပပါသည္။
ေျမျပင္မိုးေလဝသ အေျခအေနအား ေျမပံုမွ တိုက္ရိုက္ရွာေဖြရန္
- http://www.worldweatheronline.com/map-search.aspx

Page updated on 15 SEP 2013, SUNDAY.