ကမၻာတစ္လႊားမွ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စာမ်က္ႏွာ 2013
FY2-E ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု 
click on pictures to view original size

FY2E ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု

လက္ရွိမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနၾကည့္ရန္
ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ ဤစာမ်က္ႏွာကို reload လုပ္ေပးပါ။

VIEW GLOBAL STORM Activities  ...

World Regional Storm Watch UPDATED FOR 2013
All graphic links credited from TSR http://www.tropicalstormrisk.com/

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမ်ားတြင္ ...
သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚလာမႈရွိပါက ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ ဂရပ္ဖစ္တြင္ ၾကည့္ပါ။

North Indian Ocean Weather


North Atalantic Ocean

North East Pacific

North West Pacific